Política de Protección de Datos

A Dirección / Órgano de Goberno de HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS – DISTRITO ARLEP (en diante, o responsable do tratamento), asume a máxima responsabilidade e compromiso co establecemento, realización e mantemento da presente Política de Protección de Datos, garantindo A mellora continua do responsable do tratamento co obxectivo de alcanzar a excelencia en relación co cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), e da normativa española de protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica, lexislación sectorial específica e as súas normas de desenvolvemento).

A Política de Protección de Datos de HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS – DISTRITO ARLEP descansa no principio de responsabilidade proactiva, segundo o cal o responsable do tratamento é responsable do cumprimento do marco normativo e xurisprudencial que goberna dita Política, e é capaz de demostralo ante as autoridades de control competentes.

En tal senso, o responsable do tratamento rexerase polos seguintes principios que deben servir a todo o seu persoal como guía e marco de referencia no tratamento de datos persoais:

 

  • Protección de datos desde o deseño: o responsable do tratamento aplicará, tanto no momento de determinar os medios de tratamento como no momento do propio tratamento, medidas técnicas e organizativas apropiadas, como a seudonimización, concibidas para aplicar de forma efectiva os principios de protección de datos, como a minimización de datos, e integrar as garantías necesarias no tratamento.

 

  • Protección de datos por defecto: o responsable do tratamento aplicará as medidas técnicas e organizativas apropiadas con miras a garantir que, por defecto, só sexan obxecto de tratamento os datos persoais que sexan necesarios para cada un dos fins específicos do tratamento.

 

  • Protección de datos no ciclo de vida da información: as medidas que garantan a protección dos datos persoais serán aplicables durante o ciclo completo da vida da información.

 

  • Licitude, lealdade e transparencia: os datos persoais serán tratados de xeito lícito, leal e transparente en relación co interesado.

 

  • Limitación da finalidade: os datos persoais serán recolleitos con fins determinados, explícitos e lexítimos, e non serán tratados ulteriormente de xeito incompatible cos devanditos fins.

 

  • Minimización de datos: os datos persoais serán axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

 

  • Exactitude: os datos persoais serán exactos e, se fose necesario, actualizados; adoptaranse todas as medidas razoables para que se supriman ou rectifiquen sen dilación os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan.

 

  • Limitación do prazo de conservación: os datos persoais serán mantidos de forma que se permita a identificación dos interesados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento dos datos persoais.

 

  • Integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de tal xeito que se garanta unha seguridade axeitada dos datos persoais, incluída a protección contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas.

 

  • Información e formación: unha das claves para garantir a protección dos datos persoais é a formación e información que se facilite ao persoal involucrado no tratamento dos mesmos. Durante o ciclo de vida da información, todo o persoal con acceso aos datos será convenientemente formado e informado sobre as súas obrigas en relación co cumprimento da normativa de protección de datos.

 

A Política de Protección de Datos de HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS – DISTRITO ARLEP é comunicada a todo o persoal do responsable do tratamento e posta a disposición de todas as partes interesadas.

Na súa consecuencia, a presente Política de Protección de Datos involucra a todo o persoal do responsable do tratamento, que debe coñecela e asumila, considerándoa como propia, sendo cada membro responsable de aplicala e de verificar as normas de protección de datos aplicables á súa actividade, así como identificar e achegar as oportunidades de mellora que considere oportunas co obxectivo de alcanzar a excelencia en relación co seu cumprimento.

Esta Política será revisada pola Dirección / Órgano de Goberno de HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS – DISTRITO ARLEP, tantas veces como se considere necesario, para axeitarse, en todo momento, ás disposicións vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal