Com que el món evoluciona,

l’educació a La Salle també.

La Salle, una escola per a la vida.

NCA-CAT

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dóna ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Claus NCA

Nou

pels mitjans que s’utilitzen per a aprendre per a la vida i des de la vida.

Context

perquè la manera com s’aprèn és tant o més important que allò que s’aprèn.

Aprenentatge

com a centre del model enfront de l’ensenyament tal com el coneixem.

Entendre’s


Entendre als altres


Comprendre la realitat

Transformar el món

La resposta a l’escola d’avui

El món està canviant i l’educació no pot quedar-se al marge d’aquesta revolució en la manera de viure i adquirir coneixements. La Salle ofereix una resposta a l’escola d’avui, centrant-se en la persona, en els seus talents, i cercant la forma d’ajudar-la a adquirir habilitats i competències que li permetin transformar el món.

L’alumne, centre del seu propi aprenentatge

El NCA proposa a la persona com a protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de les dimensions emocional, cognitiva, corporal, social i espiritual.

Fonaments essencials del model NCA

Model experiencial

Viure experiències significatives permet, ultra adquirir coneixements, la construcció de la personalitat.

Model relacional

L’aprenentatge corporatiu ajuda a interpretar, integrar, des del propi aprenentatge, les experiències de coneixement.

Ensenyament-aprenentatge

L’alumne protagonitza la seva formació i creixement personal dintre d’un model en continua millora.

Figura de l’educador

L’educador és el mitjancer en el procés d’aprenentatge, acompanyant l’alumne en el seu propi camí.

Principis pedagògics

Els principis pedagògics són les nostres guies, són allò que fonamenta i dona sentit al nostre projecte. Marquen la diferència, aporten valor a la nostra proposta educativa i la sustenten. En definitiva són l’essència del Nou Context d’Aprenentatge (NCA) com a resposta única a les noves necessitats que ens demana la societat d’avui.

Moments d’aprenentatge

Els àmbits d’aprenentatge són els entorns didàctics que permeten articular el currículum de manera integradora i estan interconnectats entre si, assegurant l’aprenentatge des de diferents mirades i a través de contextos propis fent possible una escola que assumeix noves realitats de coneixement.

Materials propis

materialpropio-2020-21-cat

La Salle ha desenvolupat materials propis que materialitzen el Nou context d’Aprenentatge, comprometent-se per a una educació integral, que uneixi aprenentatge cooperatiu, creativitat i visió solidària, sustentada en els nostres principis pedagògics.

Una nova forma d’educar i aprendre