Política de Protecció de Dades

L’Adreça / Òrgan de Govern de GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES – DISTRICTE ARLEP (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

 

La Política de Protecció de Dades de GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES – DISTRICTE ARLEP descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

 

En aquest sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

 

  • Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimització, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

 

  • Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, solament siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cadascuna de les finalitats específiques del tractament.

 

  • Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

 

  • Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.

 

  • Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 

  • Minimització de dades: les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

 

  • Exactitud: les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes pel que fa a les finalitats per les quals es tracten.

 

  • Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.

 

  • Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 

  • Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti al personal involucrat en el tractament dels mateixos. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

 

La Política de Protecció de Dades de GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES – DISTRICTE ARLEP és comunicada a tot el personal responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

 

En conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal responsable del tractament, que l’ha de conèixer i assumir, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

 

Aquesta Política serà revisada per l’Adreça / Òrgan de Govern de GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES – DISTRICTE ARLEP, tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, a tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.