Datuak Babesteko Politika

KRISTAU ESKOLETAKO ANAIAK – ARLEP BARRUTIKOzuzendaritzak / gobernu-organoak (aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna) bere gain hartzen du Datuak Babesteko Politika hau ezartzeko, abiarazteko eta mantentzeko ardura eta konpromiso guztia, tratamenduaren arduradunaren etengabeko hobekuntza bermatuz eta honako araudi hauek betetzeko orduan bikaintasuna lortzeko xedez: datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), 95/46/CE Zuzentaraua (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) indargabetzen duena; eta datu pertsonalak babesteko Espainiako araudia (Lege Organikoa, sektoreko legeria berezia eta hori garatzen duten arauak).

 

KRISTAU ESKOLETAKO ANAIAK – ARLEP BARRUTIKODatuak Babesteko Politika erantzukizun proaktiboaren printzipioandatza; printzipio horren arabera, tratamenduaren arduradunak politika hori gobernatzen duen araudia eta jurisprudentzia betetzen dela bermatu behar du, eta dagozkion kontrol-agintarien aurrean frogatzeko gai da.

 

Alde horretatik, tratamenduaren arduraduna honako printzipio hauetan oinarrituko da, eta langile guztiek oinarritzat hartuko dituzte printzipio hauek datu pertsonalen tratamendua egiterakoan:

 

  • Datuen babesa diseinuaren ikuspegitik:tratamenduaren arduradunak, tratamenduaren baliabideak zehazteko unean nahiz tratamendua bera egiteko unean, neurri tekniko eta antolamenduzko neurri egokiak aplikatuko ditu (izenordeak erabiliz, adibidez), datuak babesteko printzipioak modu eraginkorrean aplikatzeko (datuen minimizazioa, adibidez) eta tratamenduan nahitaezko bermeak integratzeko pentsatutakoak.

 

  • Datuen babes lehenetsia: tratamenduaren arduradunak neurri tekniko eta antolamenduzko neurri egokiak aplikatuko ditu, lehentasunez, tratamenduaren xede tratamenduaren helburu zehatz bakoitzerako beharrezko datu pertsonalak soilik izan daitezen bermatzeko.

 

  • Datuen babesa informazioaren bizi-zikloan:datu pertsonalen babesa bermatuko duten neurriak informazioaren bizitzaren ziklo osoan izango dira aplikagarri.

 

  • Zilegitasuna, fideltasuna eta gardentasuna:datu pertsonalak zilegitasunez, fideltasunez eta gardentasunez tratatuko dira, interesdunari dagokionez.

 

  • Helburua mugatzea:helburu zehatz, esplizitu eta legitimoei begira bilduko dira datu pertsonalak, eta, ondoren, ezin izango dira helburu horiekin bateragarriak ez diren moduan tratatu.

 

  • Datuak minimizatzea:datu pertsonalak egokiak, beharrezkoak eta ezinbestekoaren neurrira mugatuak izango dira, haien tratamenduaren helburuen arabera.

 

  • Zehaztasuna:datu pertsonalak zehatzak eta, beharrezkoa bada, eguneratuak izango dira; arrazoizko neurri guztiak hartuko dira luzamendurik gabe ezerezteko edo zuzentzeko tratamenduaren helburuei begira zehaztugabeak diren datu pertsonalak.

 

  • Gordetzeko epea mugatzea:datu pertsonalen tratamenduaren helburuei begira interesdunak identifikatzeko beharrezkoa den baino denbora gehiago ez edukitzeko moduan gordeko dira.

 

  • Osotasuna eta konfidentzialtasuna:behar bezala segurtatzeko moduko tratamendua jasoko dute datu pertsonalek, baimenik gabeko edo legez kontrako tratamenduaren aurkako babesa eta datuok ustekabean galdu, suntsitu edo kaltetzearen aurkako babesa barne, horretarako antolakuntzako neurri eta neurri tekniko egokiak erabiliz.

 

  • Informazioa eta prestakuntza:datu pertsonalen babesa bermatzeko gakoetako bat berorien tratamenduan esku hartzen duten langileei eskainitako prestakuntza eta informazioa da.Informazioaren bizi-zikloan, datuak eskura ditzaketen langile guztiek prestakuntza eta informazio egokia jasoko dute datuak babesteko araudia betetzeko dituzten betebeharren inguruan.

 

KRISTAU ESKOLETAKO ANAIAK – ARLEP BARRUTIArenDatuak Babesteko Politika tratamenduaren arduradunari dagozkion langile guztiei jakinarazten zaie, eta interesa duten alde guztien eskura jartzen da.

 

Horren ondorioz, Datuak Babesteko Politika honek tratamenduaren arduradunari dagozkion langile guztiak hartzen ditu barnean; langile horiek politika ezagutu eta barneratu behar dute, bere egin behar dute, eta kide bakoitzak izango du politika hori aplikatzeko eta bere jardueran aplikagarri diren datuak babesteko arauak egiaztatzeko ardura, bai eta hobetzeko egoki deritzon aukerak identifikatzeko eta ekarpenak egiteko ardura ere, arau horiek betetzeko garaian bikaintasuna lortzeko xedez.

 

KRISTAU ESKOLETAKO ANAIAK – ARLEP BARRUTIArenzuzendaritzak / gobernu-organoak behar beste aldiz berrikusiko du politika hau, datu pertsonalak babesteko arloan indarrean dauden xedapenen arabera egokitzeko une oro.